Teresa Matas

PastedGraphic-1 copiaTenir una artista del pes de Teresa Matas prestigia a SOTA TERRA. Na Teresa és la prova que l’animació experimental ja està aquí, avui, a Mallorca, i que qualsevol artista pot jugar-hi. Estau convidats.

Having such an artist like Teresa Matas is a reputation to SOTA TERRA. Teresa is the proof that experimental animation is here, today, in Mallorca, and any artist can play and try with it. You are invited.